Ponieważ zależy nam na stałym rozwoju, wystąpiliśmy o dofinansowanie naszych projektów z funduszy unijnych.

Dzięki dotacjom, Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie może rozwijać swoja działalność opiekuńczą .

Poniżej znajduje się lista projektów, które już zrealizowaliśmy oraz te które nadal realizujemy:

 

1. Projekt nr RPSL.09.02.05-24-000G/18, pn.

Dzienny Dom Opieki „Tabor”,

był realizowany w terminie: 2018-08-01 – 2020-07-31

Wartość projektu: 938 520,55 zł
Dofinansowanie UE: 872 824,11 zł
Wkład własny: 65 696,44 zł

Utworzono 15 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych w formie opieki dziennej.

Z projektu skorzystało 30 osób

2. Projekt nr RPSL.09.02.05-24-0146/20 pn.

„Dodatkowe miejsca opieki w Dziennym Domu Opieki „TABOR”,

jest realizowany w terminie 2020-11-01 – 2023-05-31

Wartość projektu: 1 019 785,50 zł

Dofinansowanie UE: 948 400,51 zł
Wkład własny: 71 384,99 zł

Utworzono 10 dodatkowych miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych w formie opieki dziennej
W całym okresie z projektu może skorzystać 20 osób.

3. Projekt nr UDA-RPSL.10.02.02-24-057C/19-00 pn.

„Dostosowanie budynku służącego do realizacji usług społecznych – dzienny dom opieki.”

Wartość kosztów kwalifikowanych: 324 054,05 zł

Dofinansowanie z EFRR: 307 851,35 zł

Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie prac remontowych zdegradowanego budynku w Cieszynie na potrzeby dziennego domu opieki dla osób starszych.
Celem szczegółowym przedsięwzięcia jest polepszenie dostępu od usług opiekuńczych dla osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem.
W ramach projektu przewiduje się szereg prac budowlano – remontowych, w tym m.in.: remont schodów wejściowych wraz z montażem poręczy, remont dachu, remont instalacji odgromowej, zabezpieczenie ścian wewnętrznych arkuszami winylowymi, malowanie ścian wewnętrznych w obiekcie, wykonanie osłon przeciwsłonecznych w dużej Sali, zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym wykonanie tarasu oraz remont dojść i chodnika wokół budynku. Rewitalizacja obiektu przyczyni się do wzrostu świadczonych usług społecznych i opiekuńczych na terenie Cieszyna oraz Subregionu Południowego.
Inwestycja stanowi uzupełnienie działań w ramach EFS (9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs).