informacje na temat naszej fundacji

poznaj Nas lepiej...

Historia i zakres działalności

Historia Fundacji jest ściśle związana z historią Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka w Cieszynie.
Charyzmat elżbietański przekazywany jest bowiem w wielu Dziełach realizowanych przez Siostry. Jednym z nich było powołanie 12 maja 2011 roku Fundacji św. Elżbiety Węgierskiej, która prowadząc Centrum Medyczne i Ośrodek Medyczny Sióstr Elżbietanek, kontynuuje w dzisiejszych czasach pomoc potrzebującym i chorym.

W Centrum Medycznym w dwóch oddziałach: opiekuńczo-leczniczym i opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym realizowana jest misja: Z sercem i profesjonalnie czynimy człowieka szczęśliwym. To miejsce, które zapewnia pacjentom leczenie, pielęgnację, rehabilitację ruchową, terapię zajęciową, psychoterapię. Ośrodek Medyczny realizuje specjalistyczne porady lekarskie, rehabilitację oraz opiekę dzienną dla pacjentów niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

W tych wszystkich działaniach Siostry, wraz z współpracownikami świeckimi, starają się łączyć to, co pokazuje nam historia Zgromadzenia, czyli bogactwo elżbietańskiego charyzmatu wraz z wrażliwością i miłością chrześcijańską oraz nowoczesną opiekę medyczną.

Na wzór patronki Zgromadzenia – św. Elżbiety Węgierskiej, w Fundacji możemy obserwować realizację przesłania:
”służyć znaczy królować”.

zarząd

 S.M. Alberta

Magdalena Jasek

Prezes Zarządu

S.M. Karolina

Michalina Podruczny

Członek Zarządu

S.M. Paula

Anna Florczyk

Członek Zarządu

S.M. Benedykta

Anna Drobek

Członek Zarządu

Krystian Kukuczka

Dyrektor Centrum

i Ośrodka Medycznego Sióstr Elżbietanek

S. Beniamina

Joanna Jeleśniańska

Kierownik Domu Opieki „Kana”

W skład naszego zespołu wchodzą lekarze specjalizujący się w zakresie: chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, psychiatrii. Systematycznie współpracujemy z lekarzem neurologiem i chirurgiem, a także z logopedą.

Pacjentami na co dzień opiekują się pielęgniarki i opiekunki medyczne. Usprawnianie ruchowe i rehabilitację prowadzą fizjoterapeuci, a terapeuci zajęciowi organizują wolny czas naszych podopiecznych.

Nad dobrym samopoczuciem naszych pacjentów czuwają także psycholodzy.

Nad prawidłową pracą Centrum i Ośrodka Medycznego Sióstr Elżbietanek czuwa dyrektor – Krystian Kukuczka, a Domem Opieki „Kana” kieruje s. Beniamina – Joanna Jeleśniańska.

Od września 2011 roku realizujemy umowę zawartą z ŚOW NFZ w Katowicach w zakresie opieki i leczenia pacjentów przewlekle chorych, w tym chorych psychicznie.
Rok 2011 i 2012 to czas intensywnych prac remontowo – modernizacyjnych, dofinansowany częściowo z WFOŚ, zarówno jako dotacja, jak i pożyczka. Dzięki temu możliwa była wymiana okien, grzejników i unowocześnienie kotłowni. Dodatkowo wyburzona została stara spalarnia odpadów, a także wyremontowano dawną Izbę Przyjęć. Dzięki temu powstały nowoczesne gabinety lekarskie oraz pomieszczenia administracyjne. Od lipca 2013 roku poszerzyliśmy ofertę o usługi medyczne dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w oddziale dziennym, gdzie prowadzone są zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne. Częściowe dofinansowanie w tym zakresie uzyskaliśmy od władz samorządowych miasta Cieszyna. Uruchomiliśmy także Dział Rehabilitacji, z którego korzystają zarówno obecni pacjenci Fundacji, jak i osoby prywatne, które będą chciały wziąć udział w zajęciach rehabilitacyjnych. Nasza oferta obejmuje m.in. ćwiczenia ruchowe, masaż leczniczy, terapię prądami. Wszystko to dzieje się dzięki naszym współpracownikom – lekarzom, psychologom, pielęgniarkom, terapeutom, fizjoterapeutom, opiekunkom medycznym. Pacjenci korzystają ze smacznej, domowej kuchni prowadzonej przez Siostry. Ważnym elementem terapii pacjentów jest możliwość rekreacji na wolnym powietrzu w parku klasztornym pozbawionym barier architektonicznych.
Początek 2014 roku zaowocował uruchomieniem placówki zapewniającej odpłatną całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku, pod nazwą Dom Opieki ”Kana”. Ponadto w strukturach Fundacji św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie odnalazł swe miejsce także Rodzinny Dom Pomocy w Tarnawie prowadzony przez Siostry Elżbietanki.