POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fundacji Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie (dalej także: Fundacja) za pośrednictwem należącej do Fundacji platformy prowadzonej pod adresem: http://www.fundacjaelzbietanki.cieszyn.pl/ (dalej także: Platforma).

Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności. Wchodząc na stronę Fundacji i przekazując dane osobowe, użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki Prywatności.

Platforma może zawierać odnośniki do innych stron oraz serwisów WWW. Fundacja nie odpowiada jednak za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach/serwisach. Po przejściu na inne platformy internetowe, należy zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej należącej do Fundacji.


§1 Postanowienia wstępne

 1. Administrator dąży do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych przekazanych przez użytkowników, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa,
  tj. w szczególności, Administrator stosuje rozwiązania zapewniające:

  1. szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych
   i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

 2. Stosowane przez Administratora środki mają na celu ochronę danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu, wykorzystaniem i innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych osobowych.

 3. Administrator regularne ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 

§2 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Platformy odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z „RODO”, ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie, ul. Katowicka 1, 43-400 Cieszyn, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000388684, posiadająca numer REGON: 241967971, NIP: 5482644559, tel. 33 852 80 79, email: biuro@elzbietanki.cieszyn.pl (dalej także: Administrator lub Fundacja).
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Bożena Glajc tel. 537055300, e-mail: odo@getcomp.pl

Administratorem danych osobowych Darczyńcy zebranych w związku z realizacją płatności internetowej jest operator tychże płatności, tj. Stripe, Inc. bądź Google LLC.

 1. W ramach korzystania przez użytkownika z Platformy, Administrator zbiera dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych za pośrednictwem Platformy oraz dane użytkowe zawarte w plikach cookies. Przetwarzanie danych użytkownika związane jest w szczególności z:

  1. przekazaniem darowizny Fundacji, realizacją umowy darowizny oraz przekazaniem podziękowań Darczyńcy (w przypadku darowizny oficjalnej – imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),

  2. obsługą ewentualnych reklamacji (dane osobowe użytkownika wskazane w reklamacji),

  3. zapewnieniem prawidłowego działania Platformy, zwiększeniem jej funkcjonalności oraz ewentualnym działaniem reklamowym (dane użytkowe zawarte w plikach cookies takie jak w szczególności: adres IP, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, ruch użytkownika na Platformie).

 2. Podstawa prawna, cel przetwarzania danych osobowych, a także okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od sytuacji, w jakiej dochodzi do przekazania danych osobowych użytkownika Fundacji. W ramach funkcjonowania Platformy wyróżnia się w następujące podstawy, cele oraz okres przetwarzania danych osobowych:

  1. w zakresie przekazania darowizny Fundacji, realizacji umowy darowizny oraz przekazania podziękowań Darczyńcy oraz w zakresie obsługi ewentualnych reklamacji:

   • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do:

    1. podjęcia działań związanych z przekazaniem darowizny na rzecz Fundacji, realizacji umowy darowizny oraz przekazania podziękowań.

    2. podjęcia działań związanych ze zgłoszeniem przez użytkownika reklamacji,

a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy darowizny,

   • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania tj.:

    1. przez czas realizacji umowy darowizny,

    2. przez czas obsługi reklamacji,

a po tym okresie przez czas niezbędny do spełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze dla celów wymaganych przez przepisy prawa, a w zakresie prawnie uzasadnionego interesu do czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

 1. w zakresie danych użytkowych zawartych w plikach cookies:

– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez użytkownika poprzez określenie ustawień swojej przeglądarki internetowej oraz potwierdzenie akceptacji plików cookies po wejściu na Platformę, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na utrzymaniu funkcjonalności prowadzonej Platformy oraz ewentualnym prowadzeniu zewnętrznych kampanii reklamowych;

– przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji wybranych celów, tj. przez czas prowadzenia Platformy oraz ewentualnych kampanii reklamowych, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika w tym zakresie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia oraz podmioty z współpracujące z Administratorem, takie, jak np.: księgowość, dostawca usług IT.

 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). Jednak w przypadku przekazania danych do państw trzecich, będzie stosować odpowiednie instrumenty prawne zapewniające bezpieczeństwo danych.

 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji i nie stosuje profilowania w odniesieniu do danych osobowych użytkowników.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 5. W każdej chwili użytkownik ma prawo:

  1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe użytkownika, a także prawo dostępu do tych danych, w tym żądania wydania ich kopii (art. 15 RODO),

  2. żądania sprostowania danych osobowych użytkownika, jeżeli są nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia (art. 16 RODO),

  3. żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 17 RODO,

  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 18 RODO,

  5. przenoszenia danych osobowych użytkownika w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 20 RODO.

 6. Użytkownik ma także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 7. W każdej chwili użytkownik ma prawo wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na ważność przetwarzania przed cofnięciem zgody.

 8. Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora. Organem nadzorczym, ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 9. Powyższe, szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności szereg praw przysługujących użytkownikowi w tym zakresie, są przedstawiane użytkownikom w momencie przekazywania przez nich danych osobowych poprzez odniesienie (hiperłącze – link) do niniejszej Polityki prywatności, a następnie w każdej chwili dostępne są dla użytkowników w niniejszej Polityce prywatności.

 

§3 Informacja o plikach cookies

a. CEL PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO INFORMACJI.

 1. W trakcie korzystania z Platformy, w sposób automatyczny zbierane są informacje zawarte w plikach cookies. Wyróżnia się następujące rodzaje plików cookies:

  1. niezbędne pliki cookies – pliki niezbędne ażeby Platforma mogła być wyświetlana prawidłowo użytkownikowi (dla przetwarzania tych plików nie jest potrzebna zgoda użytkownika),

  2. funkcjonalne pliki cookies – pliki pozwalające zapamiętać wybory użytkownika dokonane na Platformie internetowej (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda użytkownika),

  3. statystyczne pliki cookies – pliki zbierające dane statystyczne o użytkownikach i ich zrachowaniach na stronie (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda użytkownika),

  4. reklamowe pliki cookies – pliki pozwalające prowadzić zewnętrzne kampanie reklamowe (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda użytkownika).

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne (najczęściej małe pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika podczas korzystania z Platformy. Celem ich zbierania jest prawidłowe funkcjonowanie Platformy, zwiększenie jego funkcjonalności oraz prowadzenie zewnętrznych kampanii reklamowych (w przypadku wyrażenia zgody na reklamowe pliki cookies).

 3. Pliki cookies są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane nie mają do nich dostępu. Ponadto, pliki cookies zazwyczaj gromadzą ogólne dane na temat lokalizacji użytkownika, sposobu rozpoczęcia korzystania z Platformy, czasu przechowywania Plików cookies na urządzeniu końcowym.

 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fundacja, tj. Administrator.

 5. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora (w zależności od zakresu wyrażonych zgód na Pliki cookies), w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Platformy,
 • dostosowania zawartości stron internetowych Platformy do preferencji użytkownika, w szczególności do wyświetlenia treści w wybranych przez użytkownika języku (m.in. zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści, dopasowanie treści reklam emitowanych na Platformie);

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Platformy korzystają z jej stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (m.in. mierzenie ruchu użytkownika na stronach);

 • niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

b. WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU INFORMACJI.

   1. Przechowywane informacje w Plikach cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w jego urządzeniu.

   2. Odpowiednio skonfigurowane Pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył. Pliki cookies nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Platformy.

   3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

   4. Użytkownicy Platformy mogą jednak dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies.

   5. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Platformy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), najczęściej w sekcji dotyczącej ustawień prywatności.

 1. Celem ułatwienia zmiany ustawień własnych przez użytkownika, Fundacja umożliwia w jasny i przystępny sposób wybór Plików cookies (preferencje użytkownika) już z poziomu głównej strony Platformy (baner cookie). Użytkownik ma możliwość wyboru jedynie niezbędnych Plików cookies lub także funkcjonalnych oraz reklamowych. Użytkownik ma także stałą możliwość kontrolowania dokładnych dat akceptacji, zmian lub odmowy w zakresie swoich ustawień prywatności.

 2. Odnośnie najczęściej stosowanej przeglądarki Google Chrome, Administrator przedstawia, następującą ogólną instrukcję obsługi plików cookies:

 1. Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), następnie w zakładkę Ustawienia,

 2. W sekcji „Prywatność” należy nacisnąć przycisk „Ustawienia witryn”.

 3. W sekcji „Pliki cookies i dane stron” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:

 • usuwanie plików cookies,

 • domyślne blokowanie plików cookies,

 • domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki,

 • określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen.

8. Administrator wskazuje również hiperłącza do informacji na temat ustawień plików cookies przedstawianych przez najbardziej popularne przeglądarki internetowe:

  1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

  2. Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  3. Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

  4. Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

  5. Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

9. Wykorzystanie przez Administratora danych uzyskanych przy użyciu Plików cookies, jest możliwe po wyrażeniu na to zgody przez użytkownika. Wycofanie zgody wskazanej powyżej, następuje przez usunięcie Plików cookies z przeglądarki internetowej.

 

§4 Postanowienia końcowe

  1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.12.2022r.

  2. Użytkownicy mają nieprzerwany dostęp do niniejszej Polityki pod adresem: www.fundacjaelzbietanki.cieszyn.pl

  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie znajdą postanowienia kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).