Regulamin darowizn

Fundacji Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie

Niniejszy regulamin (dalej także: Regulamin) określa zasady przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych
Fundacji Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie

(dalej także: Fundacja) za pośrednictwem należącej do Fundacji platformy prowadzonej pod adresem: www.fundacjaelzbietanki.cieszyn.pl

Każdy darczyńca przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji obsługującej płatność dokonywanej darowizny,
zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.


§1 Postanowienia wstępne

 1. Podmiotem prowadzącym platformę pod adresem www.fundacjaelzbietanki.cieszyn.pl (dalej także: Platforma)
  jest Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie, ul. Katowicka 1, 43-400 Cieszyn,
  zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000388684,
  posiadająca numer REGON: 241967971, NIP: 5482644559 (dalej także: Fundacja).

 2. Za pośrednictwem Platformy możliwe jest internetowe przekazanie jednorazowej darowizny na rzecz Fundacji,
  która zostanie przeznaczona wyłącznie na działania podejmowane w ramach realizacji celów statutowych Fundacji.

 3. Darczyńcą Fundacji na rzecz św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie może być osoba fizyczna,
  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (dalej także: Darczyńca).

 4. Zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego, poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Fundacją, Darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego tj. Fundacji kosztem swego majątku. Zachowanie formy aktu notarialnego nie jest wymagane z uwagi na treść art. 890 zd. 2 Kodeksu cywilnego,
  zgodnie z którym umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

 5. Niezależnie od formy przekazania darowizny opisanej w niniejszym Regulaminie, w każdym przypadku darowiznę na rzecz Fundacji można przekazać bez korzystania z Platformy tradycyjnym przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na następujący rachunek bankowy Fundacji:
  Santander Consumer Bank – 07 1500 1357 1213 5008 2824 0000, w tytule wpisując „darowizna na cele statutowe Fundacji”.


§2 Darowizna za pośrednictwem Platformy

 1. Za pośrednictwem Platformy darowiznę na rzecz Fundacji można przekazać korzystając z linku „Wesprzyj” poprzez dokonanie elektronicznej transakcji płatniczej obsługiwanej przez podmiot zewnętrzny tj. Stripe, Inc. (https://stripe.com/en-pl) bądź Google LLC

 2. Darowizna za pośrednictwem Platformy może zostać dokonana oficjalnie bądź anonimowo.
  Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie www.fundacjaelzbietanki.cieszyn.pl
  bądź wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Własna kwota”.

 3. Po kliknięciu w link „Wspieram” należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności. https://stripe.com/en-pl/legal/ssa

 4. Dokonując darowizny za pośrednictwem Platformy Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:

  1. karta płatnicza — Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez operatora płatności Stripe, Inc.,

  2. przelewy elektroniczne (w tym również BLIK) z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez operatora płatności Stripe, Inc.

  3. przelew za pośrednictwem portfela elektronicznego Google Pay,

 5. karta płatnicza (kredytowa lub debetowa), przelew internetowy (online), kod BLIK obsługiwane przez Stripe, Inc..

 6. Fundacja nie gromadzi danych karty płatniczej Darczyńcy – informacje te są przekazywane bezpośrednio do zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatność.
  Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL – dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.

 7. Szczegółowe informacje w zakresie obsługi transakcji płatniczych za pośrednictwem Platformy określają regulaminy operatorów płatności dostępne na ich stronach internetowych, tj.

  1. Stripe, Inc. – https://stripe.com/en-pl/legal/ssa

  2. Google Pay- https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=pl

 8. Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Darczyńcę.

 9. Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Fundacją następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę.Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji.

 

§3 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Darczyńców są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Fundacji.

 2. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Darczyńców w ramach korzystania z Platformy odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO”, polską Ustawą o ochronie danych osobowych oraz polską Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Platformy jest Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie, ul. Katowicka 1, 43-400 Cieszyn, REGON: 241967971, NIP: 5482644559, tel. 33 852 80 79, email: biuro@elzbietanki.cieszyn.pl

 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności szereg praw przysługujących Darczyńcy w tym zakresie, a także podstawy przetwarzania danych udostępniane są Darczyńcy w momencie przekazywania przez niego danych osobowych tj. przy przekazywaniu darowizny, a następnie w każdej chwili dostępne są w Polityce prywatności Fundacji dostępnej pod adresem: https://fundacjaelzbietanki.cieszyn.pl Administratorem danych osobowych Darczyńcy zebranych w związku z realizacją płatności internetowej jest operator tychże płatności, tj. Stripe, Inc. bądź Google LLC

 3. Dane osobowe Darczyńców przetwarzane przez Fundację św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie, będą przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji darowizny oraz przekazania podziękowań.


§4 Odliczanie kwot darowizn, przekazanie 1% podatku dochodowego

 1. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

 2. W przypadku osób prawnych, stosownie do przepisu art. 18 ust. 1 pkt. 1  Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych istnieje możliwość odliczenia darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, ww. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

 3. W przypadku osób fizycznych, stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych, istnieje możliwość odliczenia kwot darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e, – w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

 4. Potwierdzeniem dokonania darowizny jest potwierdzenie realizacji płatności/dokonania przelewu. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym (za pośrednictwem operatora Stripe) liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 5. W celu przekazania 1% podatku dochodowego Fundacji, należy podać w rocznej deklaracji podatkowej PIT, w przeznaczonej do tego rubryce, numer KRS Fundacji, tj. KRS: 0000388684, a w miejscu wnioskowanej kwoty wpisać kwotę będącą 1% podatku zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątek.

 

§5 Zasady korzystania z Platformy

 1. Korzystanie z Platformy jest dobrowolne oraz dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Wymaga ono istnienia aktywnego połączenia pomiędzy narzędziem użytkownika a siecią Internet. Wymagania dla połączenia z siecią dla każdego narzędzia są różne, jednakże w każdym przypadku niezbędne jest korzystanie z poprawnie zainstalowanej przeglądarki internetowej.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

 3. W ramach korzystania z Platformy zakazane jest w szczególności:

  1. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,

  2. naruszanie przez Użytkownika w jakikolwiek sposób dóbr osobistych innych Użytkowników, Fundacji oraz jego pracowników i osób z nim powiązanych,

  3. w miejscach przeznaczonych do zamieszczania danych osobowych zakazane jest podawanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych, w tym w szczególności wprowadzanie cudzych danych osobowych,

  4. podejmowanie przez Użytkownika działań mających na celu jakąkolwiek ingerencję w funkcjonowanie i oprogramowanie Platformy, w tym w szczególności, podejmowanie działań hakerskich służących przełamywaniu zabezpieczeń strony internetowej, umieszczaniu jakichkolwiek plików, aplikacji lub programów negatywnie oddziałujących na innych użytkowników, Fundację bądź Platformę (tzw. wirusy, trojany, robaki, backdoory, złośliwe oprogramowanie),

  5. podejmowanie przez Użytkownika działań powodujących zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Platformy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Fundację.

 

§6 Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje, uwagi oraz zapytania związane z funkcjonowanie Platformy mogą być przesyłane Fundacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@elzbietanki.cieszyn.pl

 2. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego umożliwiające przekazanie odpowiedzi na zgłoszenie, a także szczegółowy opis występującego problemu, tj. w szczególności powinna zawierać uzasadnienie reklamacji, a także oczekiwania Użytkownika wobec Fundacji.

 3. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych do jej rozpatrzenia, Fundacja wezwie reklamującego do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie elementy wskazane w ust. 2 i zostaną przekazane reklamującemu w takiej samej formie, w jakiej zgłosił on reklamację.

 5. Odpowiedź na reklamację będzie zawierała rozstrzygnięcie reklamacji, uzasadnienie rozstrzygnięcia, a także ewentualne zamierzone/podjęte działania naprawcze.

 6. W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem darowizn za pośrednictwem operatora płatności internetowych, reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego operatora płatności internetowych.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022r.

 2. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się nieważne, pozostała część Regulaminu zachowuje moc obowiązującą, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

 3. Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
  Zmiany dotyczące zawartości Regulaminu są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji
  na stronie 
  fundacji św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie.

 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy na stronie internetowej Fundacji św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 6. Fundacja wskazuje następujące dane kontaktowe:

Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie

ul. Katowicka 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 852 80 79, adres e-mail: biuro@elzbietanki.cieszyn.pl

Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.