Oddział Opiekuńczo – Leczniczy

Wskazaniem do przyjęcia pacjenta do Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego dla dorosłych są choroby przewlekłe, wymagające całodobowej i kompleksowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej oraz rehabilitacji. Obejmujemy opieką chorych, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania i leczenia, ale ze względu na stan zdrowia i stopień niesprawności nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym.

 

Kierowanie do oddziału opiekuńczo – leczniczego Centrum Medycznego Sióstr Elżbietanek odbywa się zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia:
w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych; w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz z przepisami normowanymi Zarządzeniami Prezesa NFZ.

Oddział Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny

W Oddziale Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym obejmujemy opieką pielęgnacyjną i leczymy chorych z zaburzeniami zachowania. Pacjentami są osoby z rozpoznanymi zespołami otępiennymi oraz innymi chorobami psychicznymi
nie wymagającymi leczenia szpitalnego.

Kierowanie do oddziału opiekuńczo – leczniczego psychiatrycznego Centrum Medycznego Sióstr Elżbietanek odbywa się zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia:
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz z przepisami normowanymi Zarządzeniami Prezesa NFZ.

Dom Opieki ”Kana”

Dom Opieki ”Kana” jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
i osobom w podeszłym wieku. Działa w oparciu o zezwolenie Wojewody Śląskiego – Decyzja Nr PSII.9423.27.2013 z dnia
20 listopada 2013 roku. Dom posiada 21 miejsc, w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Mieszkańcami Domu Opieki ”Kana” opiekują się opiekunowie, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz terapeuta zajęciowy. Wszyscy mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarską, dostęp do psychologa oraz pracownika socjalnego. Odpłatność za pobyt w Domu realizowana jest w ramach indywidualnej umowy zawartej pomiędzy kierownikiem Domu a mieszkańcem lub jego przedstawicielem ustawowym, w oparciu
o cennik świadczeń udzielanych w Fundacji św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie.

Godziny pracy

Kontakt z ośrodkiem

Dzienny Dom Opieki „Tabor”

„Dodatkowe miejsca opieki w Dziennym Dom Opieki TABOR”

 

Trwa nabór osób do  nowego projektu.
Szczegóły poniżej oraz w załącznikach. Więcej pod nr telefonu: 733 222 609.
Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie w terminie od 1.11.2020 do 31.05.2023r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWSL 2014 – 2020 pn.: „Dodatkowe miejsca opieki w Dziennym Dom Opieki TABOR”, nr projektu: RPSL.09.02.05-24-0146/20
– Wartość projektu: 1 019 785,50 zł
– Dofinansowanie: 948 400,51 zł
– Wkład własny: 71 384,99 zł
Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie dodatkowych 10 miejsc opieki w Dziennym Domu Opieki TABOR w Cieszynie na ul. Katowickiej 1 dla 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 60+ z terenu Cieszyna oraz wsparcie szkoleniowe 21 opiekunów tych osób.
DDO jest czynny we wszystkie dni robocze w godz. 7:30 – 15:30. Uczestnikom projektu zapewniamy transport z miejsca zamieszkania do/z DDO, wyżywienie w postaci 2 posiłków dziennie dostosowane do indywidualnych diet oraz szereg zajęć integracyjnych, ruchowych, kulturalnych, edukacyjnych, itp. w tym wycieczki poza DDO.

Po zakończeniu realizacji projektu będzie zachowana trwałość projektu przez 26 miesięcy. Warunki przyjęcia do DDO określa poniższy Regulamin.

 

Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia DDO Tabor w Cieszynie przy ul. Katowickiej 1,
prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem: 733 222 609 lub mailowy:
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „Dzienny Dom Opieki TABOR”  I MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH DDO TABOR

Informujemy iż zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu jego realizacja
dobiegła końca z dniem 31.07.2020 r. w związku z czym, zakończyła się możliwość
finansowania ze środków projektu.
W okresie od 01.08.2018 – 31.07.2020r. projekt pn. „Dzienny Dom Opieki TABOR”
współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi
priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych, Projekt nr
RPSL.09.02.05-24-000G/18.
Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami wniosku a planowane rezultaty zostały
osiągnięte:
• Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu projektu – 15 szt.
• Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i
opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 15 szt.

Informujemy, że Fundacja zobowiązana jest do zachowania trwałości miejsc świadczenia
usług asystenckich i opiekuńczych w ramach trwałości projektu
(przy założeniu zebrania
odpowiedniej ilości osób chętnych). Informujemy, że usługi będą świadczone odpłatnie.

 

Godziny pracy

Kontakt z ośrodkiem

Rodzinny Dom Pomocy w Tarnawie

Rodzinny Dom Pomocy im. Matki Apolonii w Tarnawie jest przeznaczony dla kobiet powyżej 60 roku życia, które w czasie przyjęcia uzyskały co najmniej 45 pkt. w skali Barthel.

Dom nie obejmuje swoją opieką kobiet ze stwierdzoną chorobą psychiczną i chorobą nowotworową.

 

Dom działa na mocy umowy zawartej z Gminą Sędziszów określającej zasady prowadzenia Rodzinnego Domu Pomocy w Tarnawie.

Decyzję o skierowaniu do RDP wydaje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie.

Pobyt w Domu jest odpłatny na podstawie odrębnej decyzji wydawanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Dom posiada 7 miejsc, w pokojach jedno- i dwuosobowych i jest całkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

RDP zapewnia swoim mieszkankom warunki mieszkaniowe łącznie z dostępem do usług opiekuńczych oraz lekarsko-pielęgniarskich możliwych w zakresie Domu.

Opiekę nad mieszkankami sprawuje wykwalifikowany personel.

———————–

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem:

Rodzinny Dom Pomocy w Tarnawie: 519-512-932,

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie: 41 38 12 169

 

Dział Rehabilitacji

W ramach Działu Rehabilitacji dostępne są następujące świadczenia:

KINEZYTERAPIA
HYDROTERAPIA
SOLLUX
TENS
DIADYNAMIK
GALWANIZACJA
JONOFOREZA
ULTRADŹWIĘKI
ELEKTROSTYMULACJA
PRĄDY KOTZA
PRĄDY TRABERTA
LASEROTERAPIA
MASAŻE – CZĘŚCIOWY,
CAŁEGO CIAŁA, RELAKSACYJNY

Z zabiegów można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

 

Godziny pracy

Kontakt z ośrodkiem

Dokumenty do pobrania