Z SERCEM I PROFESJONALNIE
CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM

Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie

została powołana do istnienia przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka

aktem notarialnym w dniu 12 maja 2011r i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388684.

Celem Statutowym Fundacji są działania z zakresu:

  • ochrony i promocji zdrowia,
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • ratownictwa i ochrony ludności,
  • działalności charytatywnej,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • pomocy ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych,
    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Sprawozdania Fundacji dostępne są pod poniższym adresem: