nasze działania, struktura oraz zadania

nasze cele, działalność, oferowana pomoc...

Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie została powołana do istnienia przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka aktem notarialnym w dniu 12 maja 2011r i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388684.

fundacjaelzbietanki
Celem Statutowym Fundacji są działania z zakresu:
  1. ochrony i promocji zdrowia,
  2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  3. ratownictwa i ochrony ludności,
  4. działalności charytatywnej,
  5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  8. pomocy ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych,
  9. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym