Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM
Dzienny Dom Opieki „Tabor”

„Dodatkowe miejsca opieki w Dziennym Dom Opieki TABOR”

 

Trwa nabór osób do  nowego projektu.
Szczegóły poniżej oraz w załącznikach. Więcej pod nr telefonu: 733 222 609.
Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie w terminie od 1.11.2020 do 31.05.2023r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWSL 2014 – 2020 pn.: „Dodatkowe miejsca opieki w Dziennym Dom Opieki TABOR”, nr projektu: RPSL.09.02.05-24-0146/20
– Wartość projektu: 1 019 785,50 zł
– Dofinansowanie: 948 400,51 zł
– Wkład własny: 71 384,99 zł
Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie dodatkowych 10 miejsc opieki w Dziennym Domu Opieki TABOR w Cieszynie na ul. Katowickiej 1 dla 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 60+ z terenu Cieszyna oraz wsparcie szkoleniowe 21 opiekunów tych osób.
DDO jest czynny we wszystkie dni robocze w godz. 7:30 – 15:30. Uczestnikom projektu zapewniamy transport z miejsca zamieszkania do/z DDO, wyżywienie w postaci 2 posiłków dziennie dostosowane do indywidualnych diet oraz szereg zajęć integracyjnych, ruchowych, kulturalnych, edukacyjnych, itp. w tym wycieczki poza DDO.

Po zakończeniu realizacji projektu będzie zachowana trwałość projektu przez 26 miesięcy. Warunki przyjęcia do DDO określa poniższy Regulamin.

 

Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia DDO Tabor w Cieszynie przy ul. Katowickiej 1,
prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem: 733 222 609 lub mailowy:
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „Dzienny Dom Opieki TABOR”  I MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH DDO TABOR

Informujemy iż zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu jego realizacja
dobiegła końca z dniem 31.07.2020 r. w związku z czym, zakończyła się możliwość
finansowania ze środków projektu.
W okresie od 01.08.2018 – 31.07.2020r. projekt pn. „Dzienny Dom Opieki TABOR”
współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi
priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych, Projekt nr
RPSL.09.02.05-24-000G/18.
Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami wniosku a planowane rezultaty zostały
osiągnięte:
• Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu projektu – 15 szt.
• Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i
opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 15 szt.

Informujemy, że Fundacja zobowiązana jest do zachowania trwałości miejsc świadczenia
usług asystenckich i opiekuńczych w ramach trwałości projektu
(przy założeniu zebrania
odpowiedniej ilości osób chętnych). Informujemy, że usługi będą świadczone odpłatnie.

 

Skip to content