FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
W CIESZYNIE
                                             
Informacja:
Tel: (33) 852-80-79
                       


Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM

  Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie została powołana do istnienia przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka aktem notarialnym w dniu 12 maja 2011r i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388684.

Celem Statutowym Fundacji są działania z zakresu:
  1. ochrony i promocji zdrowia,
  2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  3. ratownictwa i ochrony ludności,
  4. działalności charytatywnej,
  5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  8. pomocy ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych,
  9. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


--- Prosimy o zapoznanie się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych ---Sprawozdania Fundacji dostępne są pod poniższym adresem: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

  Sprawozdanie finansowe 2018.pdf       Sprawozdanie merytoryczne 2018.pdf
  Sprawozdanie finansowe 2017.pdf       Sprawozdanie merytoryczne 2017.pdf
  Sprawozdanie finansowe 2016.pdf       Sprawozdanie merytoryczne 2016.pdf
  Sprawozdanie finansowe 2015.pdf       Sprawozdanie merytoryczne 2015.pdf
  Bilans 2014.pdf                             Rachunek zysków i strat 2014.pdf              Sprawozdanie merytoryczne 2014.pdf
  Bilans 2013.pdf                             Rachunek zysków i strat 2013.pdf              Sprawozdanie merytoryczne 2013.pdf

FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE
ul. KATOWICKA 1, 43-400 CIESZYN
tel: (33) 852-80-79
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl
NIP: 548-264-45-59, REGON: 241967971,  KRS 0000388684
KONTO: WBK BANK ZACHODNI - 07 1500 1357 1213 5008 2824 0000


PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozliczenie PIT z PITax.pl