FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
W CIESZYNIE
                            A-   A+          
Informacja:
Tel: (33) 852-80-79
                       


Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM

  Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie została powołana do istnienia przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka aktem notarialnym w dniu 12 maja 2011r i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388684.

Celem Statutowym Fundacji są działania z zakresu:
  1. ochrony i promocji zdrowia,
  2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  3. ratownictwa i ochrony ludności,
  4. działalności charytatywnej,
  5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  8. pomocy ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych,
  9. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


--- Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ------ Prosimy o zapoznanie się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych ------ Zapytanie Ofertowe - Remont ---

--- Informacja z otwarcia ofert ---Sprawozdania Fundacji dostępne są pod poniższym adresem: http://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/

  Sprawozdanie finansowe 2020.pdf       Sprawozdanie merytoryczne 2020.pdf
  Sprawozdanie finansowe 2019.pdf       Sprawozdanie merytoryczne 2019.pdf
  Sprawozdanie finansowe 2018.pdf       Sprawozdanie merytoryczne 2018.pdf
  Sprawozdanie finansowe 2017.pdf       Sprawozdanie merytoryczne 2017.pdf
  Sprawozdanie finansowe 2016.pdf       Sprawozdanie merytoryczne 2016.pdf
  Sprawozdanie finansowe 2015.pdf       Sprawozdanie merytoryczne 2015.pdf
  Bilans 2014.pdf                             Rachunek zysków i strat 2014.pdf              Sprawozdanie merytoryczne 2014.pdf
  Bilans 2013.pdf                             Rachunek zysków i strat 2013.pdf              Sprawozdanie merytoryczne 2013.pdf

FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE
ul. KATOWICKA 1, 43-400 CIESZYN
tel: (33) 852-80-79
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl
NIP: 548-264-45-59, REGON: 241967971,  KRS 0000388684
KONTO: Santander Consumer Bank - 07 1500 1357 1213 5008 2824 0000


PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozliczenie PIT z PITax.pl