FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
W CIESZYNIE
                                             
Informacja:
Tel: (33) 852-80-79

Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM
Dostosowanie budynku służącego do realizacji usług społecznych - dzienny dom opieki.


Dostosowanie budynku służącego do realizacji usług społecznych - dzienny dom opieki wraz z otoczeniem przy ulicy Katowickiej 1 w Cieszynie.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej:
X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania:
10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania:
10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT

W sierpniu 2020 roku FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE podpisała umowę na dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pod nazwą: "Dostosowanie budynku służącego do realizacji usług społecznych - dzienny dom opieki wraz z otoczeniem przy ulicy Katowickiej 1 w Cieszynie".

Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie prac remontowych zdegradowanego budynku w Cieszynie na potrzeby dziennego domu opieki dla osób starszych.
Celem szczegółowym przedsięwzięcia jest polepszenie dostępu od usług opiekuńczych dla osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem.
W ramach projektu przewiduje się szereg prac budowlano - remontowych, w tym m.in.: remont schodów wejściowych wraz z montażem poręczy, remont dachu, remont instalacji odgromowej, zabezpieczenie ścian wewnętrznych arkuszami winylowymi, malowanie ścian wewnętrznych w obiekcie, wykonanie osłon przeciwsłonecznych w dużej Sali, zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym wykonanie tarasu oraz remont dojść i chodnika wokół budynku. Rewitalizacja obiektu przyczyni się do wzrostu świadczonych usług społecznych i opiekuńczych na terenie Cieszyna oraz Subregionu Południowego.
Inwestycja stanowi uzupełnienie działań w ramach EFS (9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs).

Wartość projektu: 276 455,00 zł

Dofinansowanie z EFRR: 234 986,75 zł

5 grudnia to Światowy Dzień Wolontariusza. </u>

FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE
ul. KATOWICKA 1, 43-400 CIESZYN
tel:(33) 852-80-79
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl
NIP: 548-264-45-59, REGON: 241967971,  KRS 0000388684
KONTO: WBK BANK ZACHODNI - 07 1500 1357 1213 5008 2824 0000